Inovativní překládací a vytlačovací technika pro úsporu času a peněz

Překládací technika od společnosti Fliegl

V době sklizně je nejvyšší čas na dopravní práce. To platí především pro přepravu biomasy. Společnost Fliegl Agrartechnik GmbH z Tögingu jako podnik, který přináší inovace v oblasti dopravní logistiky, uvádí v tomto směru na trh četné novinky. Exportní manažer společnosti Fliegl Martin Bauer je kromě jiného představil ve své zprávě „Dopravní logistika přípravy substrátu“ v rámci akce „Biogas Forum Bayern“.

Martin Bauer, exportní manažer společnosti Fliegl Agrartechnik GmbH: „Klasická dopravní logistika naráží na své hranice. My ve společnosti Fliegl přinášíme řešení budoucnosti.“

Malá zařízení na výrobu bioplynu s výkonem asi 250 kWel, které zpracují 6 000 tun řezanky za rok a odpovídající množství digestátu, nepotřebují k organizaci dopravy žádné rozsáhlé předběžné plánování. Klasická dopravní logistika, ať už je zajišťována vlastními silami nebo mimo podnik, si vystačí s těmito stroji: sklízecí řezačka a traktory s přívěsy k použití na poli a na silnici a dále traktory s kejdovou cisternou na silnici a na poli s různou technologií aplikace a sběru.

Klasická dopravní logistika ovládá každého

Martin Bauer uvádí přednosti a nedostatky takové klasické dopravní logistiky: zpravidla lze využít disponibilní vozový park. Traktory lze použít všestranným způsobem. Nemusejí být vybaveny tachografem. Zemědělci jsou obeznámeni s pracovními procesy při sklizni a aplikaci kejdy a digestátu. K plánování takovýchto relativně jednoduchých logistických cílů nejsou potřeba odborníci.

Nedostatky klasické dopravní logistiky vycházejí najevo často u expandujících zařízení na výrobu bioplynu. Rostou přepravovaná množství a dopravní vzdálenosti. Klasická dopravní logistika přestává stačit k tomu, aby bylo možné zvládnout daná množství produktů. Roste doba dopravy. Je zapotřebí více běžných přívěsů. Doprava roste. Na dlouhých dopravních trasách vznikají problémy s obutím přizpůsobeným práci na poli.

Kombinovaná doprava potřebuje specialisty

Toto odpadá v případě „kombinované dopravy“, logistického systému ke zvládnutí většího přepravovaného množství a delších dopravních vzdáleností. Dopravní proces kombinované dopravy zajišťuje zvýšení výkonu při sklizni, přináší větší ekonomickou efektivitu a větší ziskovost. Eliminuje větší dopravní zatížení a chrání půdu. Plochy je tak možné trvale obhospodařovat. Kromě toho se při dopravě šetří energie.

„Dopravní proces kombinované dopravy vyžaduje od podnikatele specializaci vozového parku“, říká Martin Bauer. Nákladní vozidla musejí být vybavena tachografy. Jsou zapotřebí odborníci. Náklady na plánování a organizaci jsou velmi vysoké. Pracovní procesy jsou přísně strukturované a nabízejí méně volného prostoru.

Včasné plánování

Podle Martina Bauera se vyplatí vzít v úvahu nejrůznější aspekty. Plánování dopravní logistiky tak začíná již na jaře s výsevem rostlin. Výsevem rostlinných druhů, které zrají dříve a později, se sladí časové okamžiky sklizně a přepravy. Martin Bauer: „Tím se prodlouží doba sklizně, zkrátí se objem přepravovaného produktu a sníží se omezování sousedů.“ Že je nutné při výsevu zohlednit půdu a počasí, je přitom asi naprosto samozřejmé. S větším počtem dodavatelů, velkým počtem lánů, rostoucí tonáží a více používanými vozidly významně roste riziko související s počasím a dopravou. „Nelze naplánovat každou situaci, i tak bychom ale měli do úvah předem zahrnout také alternativy a plány pro nouzové situace“, uvádí Martin Bauer.

Pomoci mohou v tomto ohledu digitální pozemkové mapy, které lze s pomocí příslušného softwaru vytvořit na jakémkoliv vhodném počítači. V případě komplexnější a náročnější dopravní logistiky se doporučuje zpětně využít mobilní geoinformační systémy (Mob-GIS), aby bylo možné naplánovat a v reálném čase řídit použití všech strojů, traktorů, dopravních vozů a nákladních vozů.

Vyúčtování podle hmotnosti a sušiny

Ještě není všude běžné, aby se substrát biomasy určoval a vyúčtovával podle hmotnosti dodaného čerstvého produktu a jeho obsahu sušiny. Martin Bauer uvádí: „Tam, kde se účtuje podle hmotnosti, roste jistota a tím se posiluje i důvěra.“ Účtování by v každém případě mělo být transparentní a sledovatelné. To samé platí také pro tvorbu cen u sklízecí techniky a dopravy, které by se měly určovat podle hektaru, hodin, hmotnosti nebo kombinace uvedených faktorů.

Na překládce záleží

Zemědělci a úspěšné podniky zemědělských služeb organizují logistiku tradičního procesu sklizně obilnin nově. Společnost Fliegl Agrartechnik GmbH z Tögingu je v tom podporuje svou mobilní překládací stanicí „SpeedStation“ a vozy s vytlačovacím čelem, které jsou vybaveny buď výkonnými pásovými překladači, nebo šnekovými překladači.

Rozhodujícím způsobem zlepšují logistiku nejrůznějších procesů sklizně obilnin. Překládací stanice, kterou lze rychle přistavit na okraj pole (jedno kam), je točnicí, spojovacím článkem a tlumičem dopravního procesu „kombinované dopravy“.

Hlavní přednost překládací stanice SpeedStation od společnosti Fliegl podle Martina Bauera: „Překládací stanice Speedstation“ pomáhá šetřit půdu. Zvyšuje výkonnost při sklizni, zvyšuje ekonomickou efektivitu a zásadně přispívá k ziskovosti zařízení na výrobu bioplynu. A na tom v konečném důsledku záleží.“

Správný dopravní vůz

Kompletně se pro budoucí použití v reálném čase dokumentuje tok sklizeného produktu. Na dotykové obrazovce na bázi systému ISOBUS lze vyvolat zaznamenaná data.

Vysvětlení: „Zemědělské dopravní vozy se v budoucnu budou využívat výhradně na poli.“ Sklizený produkt se vyloží do sběrného zásobníku v překládací stanici. Odtamtud se přeloží na nákladní vozy, které jsou přistaveny na vozovce se zpevněným podkladem. Exportní manažer Martin Bauer říká: „Nákladní vozidlo, které dosahuje vyšších rychlostí, hospodárně dopraví velká množství sklizeného produktu na odlehlá místa určení.“ Nákladní vozidla již nadále nebudou muset jezdit po polích určených ke sklizni. Jejich pneumatiky nahuštěné vysokým tlakem dimenzované pro rychlou jízdu po silnici tak již nebudou poškozovat půdu. Odvoz z pole převezmou dopravní vozidla s obutím šetrným k půdě, jako jsou například vůz s výtlačným čelem a korbový sklápěč od společnosti Fliegl. Již nebudou vznikat koleje s hlubokými tlakovými cibulemi, které dlouhodobě snižují kapilaritu a především mají škodlivý vliv na úrodnost dané orné půdy.

Flexibilní použití celý rok

Překládací stanici lze flexibilně používat celý rok. Je vhodná například i pro překládání kopané rašeliny.

Inovativní provedení

Mobilní překládací stanice SpeedStation sestává ze sběrného zásobníku s podlahou s řetězovým dopravníkem odolnou proti opotřebení, dvou sklápěcích stěn s hydraulickým ovládáním a pojížděním a jednoho šikmého dopravníku. Hydraulicky se ovládá také oj a zadní náprava s možností snížení. Nízké náklady na sílu. Překládací stanice značky Fliegl se vyznačuje myšlenkou a především funkcí. Podlaha s řetězovým dopravníkem sběrné jímky optimálně dodává sklizený produkt šikmému dopravníku. Dva speciálně konstruované rotory s výškovým nastavením uvolňují sklizený produkt. Překládací stanici lze monitorovat z ovládací plošiny. Martin Bauer: „K obsluze překládací stanice, která je vybavena palubní hydraulikou, je potřeba jen relativně nízká vynaložená síla.“ K uvedení kloubového hřídele překládací stanice SpeedStation do provozu postačí postarší traktor s výkonem přenášeným na pomocný hřídel 88 kW (120 k).

Důležitá flexibilita

Konstrukce překládací stanice umožňuje celoroční flexibilní použití v zemědělském a průmyslovém odvětví, například ke sběru a překládce recyklovatelných zbytkových látek, které musejí být na směny překládány na nákladní vůz a váženy. Sem patří mimo jiné digestát v pevné fázi ze zařízení na výrobu bioplynu, výtlačky od výrobců ovocných a zeleninových džusů, atd.

Rychlá přestavba

Přestavba překládací stanice z pracovní do přepravní polohy je snadná a rychlá. Přepravní stanici SpeedStation lze přepravit na příslušné místo použití po každé veřejné komunikaci rychlostí 25 km/h. K dispozici je technický list TÜV pro Německo. S pneumatikami o velikosti 385/55-22.5 RE, vlastní hmotnosti 10 tun, délkou 12 m a šířkou 2,95 metrů a dopravní výškou 3,95 metrů nepředstavují jízda po silnici a přeprava na místo použití žádný problém. Při přepravě na podvalníku se sníží přepravní výška na asi 3,4 m.

Překládací jednotka »MobilFast« s vysokým výkonem

Vůz s výtlačným čelem Fliegl s hydraulicky odklápěcí překládací jednotkou „MobilFast“ naloží dopravní vůz a nákladní vůz s překládacím výkonem až 300 cbm/min.

Vůz s výtlačným čelem Fliegl s hydraulicky odklápěcí překládací jednotkou je mimořádně výkonný. Překládací objem hydraulicky poháněné podlahy s řetězovým dopravníkem s plochými články odolnými proti opotřebení činí asi 30 m³/ min. S překládací výškou asi pět metrů (v závislosti na obutí) naloží rychle každý nákladní automobil, který stojí na silnici u okraje pole.

Otočné překládací zařízení »MobilFlexible«

S otočnou překládací jednotkou „MobilFlexible“ lze realizovat přeložení třemi směry.

Společnost Fliegl posunula flexibilitu překládky ještě dál. Model „MobilFlexible“ lze otáčet třemi směry - a to i během provozu. Kromě větší pružnosti se vyznačuje také nízkou vlastní hmotností, nízkými nároky na energii a vysokou odolností proti opotřebení. Jednotku, která je vhodná pro překládání kompostu, štěpky, kukuřice, trávy, půdy, atd., lze namontovat na všechny vozy s výtlačným čelem „GIGANT“ od společnosti Fliegl. Překládací výška činí 5 metrů, překládací výkon asi 10 m³/min.

Šnekový překladač zaplňuje mezeru

Nový šnekový překladač s vysokým výkonem, typ 600 (průměr trubek 60 cm), doplňuje proces překládání v kombinované dopravě. Jako překládací stanice zaplňuje mezeru ve sledu pracovního postupu mezi sklizní siláže nebo výrobou kompostu nebo štěpky na jedné straně a dálkovou dopravou příslušného sklizeného produktu nebo vyrobeného produktu na druhé straně. V závislosti na účelu a místu použití dopravuje šnekový překladač materiál, který se nakládá na souvratích na polních nebo lesních cestách, na nákladní vozidla pro dálkovou dopravu do plochých sil, zásobních komor nebo cisteren pro zařízení na výrobu bioplynu.


Výhody:zemědělci a zemědělské podniky zabývající se výrobou zdrojů energie, podniky zemědělských služeb a dopravci, jakož i závody na výrobu kompostu a pily, mohou celý rok všestranně používat vozy s výtlačným čelem Fliegl. Bezproblémová doprava rozmanitých materiálů, včetně těch, s nimiž se obtížně manipuluje, jako jsou kukuřice, tráva, siláže všeho druhu, štěpek, kompost, atd., až do výšky 5,3 metru. Elektronickým zařízením lze automatizovat rovnoměrný přísun nakládaného materiálu ke šnekovému překladači na zádi překládacího vozu. Řízení reguluje dávkování posuvné podlahy a brání ucpávání v distribučních válcích a šnekových podavačích. Tím se významně sníží obvyklá rázová zatížení pomocného hřídele.

Ušetří se také vynaložená energie. V důsledku tak vzroste překládací výkon. V praktických zkouškách byly naměřeny velmi vysoké překládací výkony, například v případě štěpky až 14,0 m³/min, v případě travnaté siláže až 10,0 m³/min a v případě kukuřičné siláže až 12,0 m³/min. Elektronické řízení (VarioSens ISOBUS) usnadňuje práci řidiči: ten nemusí neustále kontrolovat a upravovat tok materiálu k distribučním válcům, šnekovým podavačům a šnekovému podavači. Tento úkol přebírají snímače, které pomocí regulátoru řídí dávkování posuvné podlahy: při hustém toku materiálu se rychlost dávkování sníží, při nízkém toku materiálu se zvýší. Palubní počítač umožňuje zadat konkrétní hodnoty podle nakládaného materiálu, které zaručí rovnoměrné a neustálé plnění šnekových podavačů a šnekového podavače.

Vůz s výtlačným čelem jako návěs


Pro kombinovanou dopravu vybavuje společnost Fliegl návěs svým originálním systémem vytlačování.

S jednonápravovým nebo dvounápravovým valníkem dolly mohou být návěsy nákladních automobilů taženy také traktory, přičemž se část zatížení točnice přívěsu přenáší jako zatížení přenášené na tažné zařízení na traktor, což prospívá trakci.

Díky spojení mezi valníkem dolly od společnosti Fliegl a návěsným vozem s vytlačovacím čelem je bioplynová logistika pružnější a tím ekonomicky efektivnější.

Zemědělský nákladní vůz na pole i na silnici

Rychlejší na silnici, klidnější v obci: „zemědělský nákladní vůz“ značky Fliegl kombinuje čtyřnápravový nákladní automobil se systémem vytlačování od společnosti Fliegl.

Martin Bauer: „Koncept sjednocuje rychlost silniční dopravy s robustním použitím na poli.“ Základem „zemědělského nákladního vozu“ jsou podvozek vozu Mercedes-Benz 4144 s pohonem všech kol, který nabral na síle a robustnosti.

Na podvozek montuje společnost Fliegl jako výměnnou nástavbu svůj vůz s vytlačovacím čelem s ložnou kapacitou až 43 m³.

Technická celková hmotnost byla dimenzována na 37 tun. Pro použití v náročném terénu vybavuje společnost Fliegl tuhé nápravy nákladního automobilu štědře dimenzovanými zemědělskými pneumatikami (až 710/45R22.5).

Vznětový motor s výkonem 435 koní splňuje nejnáročnější požadavky na výkon i na obtížném podkladu, který může dělat problémy i traktorům.

Rychle, úsporně a spolehlivě v terénu

Zemědělský nákladní automobil“ spojuje přednosti vozu s výtlačným čelem a nákladního automobilu, spolehlivě odvádí práci na poli a zajišťuje následně plynulý odvoz po silnicích a dálnicích (maximální přípustná rychlost 70 km/h). Všestranného pomocníka lze využívat také s kejdovými cisternami a přídavnými zařízeními, jako jsou rozmetadla.

Praktické zkoušky ukázaly, že „zemědělský nákladní vůz“ značky Fliegl může snížit náklady na údržbu a náhradní díly o 25 %, na naftu pak dokonce o 30 %. „Zemědělský nákladní vůz“ - pružný, výkonný a hospodárný. Specialista na bioplynovou logistiku."

Společnosti Fliegl a Unimog

Dva originály uzavírají chytré spojenectví pro bioplynovou logistiku: vůz s výtlačným čelem značky Fliegl s tažným vozidlem značky Unimog. Tahač Unimog jede rychleji než běžný traktor, přitom spotřebuje méně pohonných hmot. Díky své vlastní sklápěcí nástavbě je schopen pojmout další náklad. Jeho celoroční možnosti použití jsou rozmanité, například při práci na silnici nebo v rámci zimních služeb. Aby se využilo možnosti provozovat tahač Unimog na dálnicích, dodává společnost Fliegl také vůz s výtlačným čelem s příslušným schválením. Společnosti Fliegl a Unimog rozšiřují techniku vytlačování o další zajímavou variantu a kombinují silné stránky vozu ASW s hospodárným a flexibilním tažným vozidlem.