Különdíjat nyert Bábolnán a Fliegl Woodking ágvágó

A Fliegl Agrartechnik GmbH Általános Üzleti Feltétele


I. Általános tudnivalók:

1.    Minden ajánlat, szállítás, teljesítés és értékesítés kizárólag a jelen Általános Üzleti Feltételek szerint történik. A jelen Általános Üzleti Feltételek a magánszemély vásárlókkal és a vállalkozásokkal kötött szerződésekre is érvényesek.

    Mindig a szerződéskötéskor érvényes változat irányadó.

2.    Az üzleti feltételek értelmében a magánszemély vásárlók olyan természetes személyek, akikkel anélkül alakítunk ki üzleti jogviszonyt, hogy ők kereskedelmi vagy önálló szakmai tevékenységet folytatnának, illetve e célból járnának el.

    Az üzleti feltételek értelmében a vállalkozás olyan természetes és jogi személyeket vagy jogképes személyeket és vállalkozásokat jelent, akikkel/amelyekkel üzleti jogviszonyt hozunk létre, és kereskedelmi vagy önálló szakmai tevékenységet folytatnak.

    A vásárlók ezen üzleti viszonyok értelmében magánszemély fogyasztók és vállalkozók is egyben.

3.    Ha a szerződő partner esetében olyan vállalkozóról van szó, aki folyamatos üzleti kapcsolatban áll velünk, az Általános Üzleti Feltételek az összes szerződés megállapodás szerinti részét képezik, és az összes múltbeli és jövőbeli üzleti viszonyra érvényesek akkor is, ha azokra kifejezetten már nem hivatkozunk.

4.    Az eltérő, ellentmondó vagy kiegészítő Általános Üzleti Feltételek tudomás esetén nem képezik a szerződés részét, kivéve, ha érvényességüket kifejezetten írásban elfogadják.

5.    A közösségi adószám, a cégnév vagy a cím változását haladéktalanul és kérés nélkül közölni kell. Ha a vásárló tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget, köteles megtéríteni az ezáltal okozott összes adózási hátrányt.

II. Szerződéskötés:

1.    Katalógusunkban vagy weboldalunkon szereplő kínálatunk kötelezettség nélküli, és kötetlen ajánlatot jelent az áruk megrendelésére. Ez a vásárló általi telefonos ajánlatkéréskor és a telefonhívás keretében kezelt adatok esetében is érvényes.

2.    A vásárlóra hathetes rendelési kötöttség érvényes. A szerződés csak akkor kerül megkötésre, ha a vásárló az általunk e célból elkészített és írásos formában vagy telexen átküldött megbízás-visszaigazolását aláírta és azt részünkre írásos formában vagy telexen visszaküldte.

    Mellékes megállapodásokat, kiegészítéseket vagy módosításokat írásos igazolással fogadunk el.

    A szállítási terjedelemre, valamint a szállítás tárgyának tulajdonságaira és méreteire kizárólag írásban vagy telexen küldött visszaigazolásunk érvényes.

3.    A műszaki és a termék formáját/színét érintő változtatások jogát az észszerűség keretein belül fenntartjuk.

4.    Alkalmazottaink nem jogosultak az írásos szerződésen túlmenő szóbeli mellékes megállapodásokat kötni vagy szóbeli biztosítékokat adni.

5.    A vásárló szerződésből eredő jogainak és kötelezettségeinek átruházásához írásos beleegyezésünk szükséges.

III. Árak:

1.    Magánszemély vásárlókkal kötött szerződések esetében az általunk megadott árak EXW Mühldorf paritáson értendők. Ezen árak tartalmazzák az áfát (csomagolási költség nélkül), de a szállítási és kézbesítési költségeket nem tartalmazzák.

    Ha vállalkozóval kötött szerződés esetében ellentétes megállapodás nem született, áraink EXW Mühldorf paritáson értendők, csomagolás és az aktuálisan érvényes áfa nélkül. A csomagolási költségeket külön számlázzuk.

2.    Az előre elkészített rendelés-visszaigazoláson szereplő árakat a kiállítás dátumától számítva négy hónapig tartjuk fenn.
    Ha a szerződéskötés és a megállapodás szerinti szállítási idő között több mint négy hónap telik el, az ármódosítás csak alapos okból kifolyólag engedélyezett, különösen megnövekedett gyártási költségek, bérköltségek vagy egyéb hasonló okok miatt. Ha a módosítások miatt a felek közötti szerződéses egyensúly jelentősen megbomlik, a módosításra nem kerül sor. Ezenkívül a módosításokhoz a vásárló beleegyezése szükséges.

    Ha az emelés meghaladja a megállapodás szerinti nettó ár 5%-át, a vásárlót elállási jog illeti meg.

3.    A szállítmánybiztosítás, rakodás, elhozatal, átadás, vámolás és hivatalos ügyintézés költségeit a vásárló viseli.

IV. Fizetés:

1.    Számláink a vásárlás tárgyának átadásakor, de legkésőbb a számla átadása vagy átküldése után készpénzben, levonás nélkül esedékesek, amennyiben írásban másképpen nem állapodtunk meg.

2.    Ha a vásárló nem határozza meg a törlesztést, akkor jogosultak vagyunk az azt követő fizetéseket a vásárló régebbi adósságai ellenében beszámítani. Ez esetben tájékoztatjuk a vásárlót a megtörtént elszámolás módjáról. Ha már költségek és kamatok is keletkeztek, akkor jogosultak vagyunk arra, hogy a fizetést először a költségekre, majd a kamatokra, végül pedig a főteljesítésre számítsuk be. Ettől eltérni csak akkor lehetséges, ha ezen szabályozás által a vásárló érdekei nincsenek megfelelően figyelembe véve.

3.    A fizetés csak akkor tekintendő megtörténtnek, ha rendelkezünk az összeggel.

4.    Ha a vásárló részben vagy teljesen késedelembe esik a fizetéssel, akkor – vállalatunk összes jogainak sérelme nélkül – ettől az időponttól kezdve késedelmi kamatokat kell fizetnie a hatályos törvény szerinti mértékben. Emellett vállalkozásokkal szemben 40,00 EUR összegű átalánydíj fizetésére tartunk igényt.

    Ha a késedelem miatt a törvényesnél nagyobb kamatkár keletkezett, jogosultak vagyunk ezt vásárlóinknak bizonyítani és velük szemben érvényesíteni. A magánszemély vásárlónak ez esetben azonban lehetősége van annak bizonyítására, hogy az érvényesített késedelmi kár egyáltalán nem vagy legalább jelentősen alacsonyabb mértékben merült fel.

5.    Ha olyan körülmények jutnak tudomásunkra, amelyek megkérdőjelezik a vásárlók hitelképességét – különösen akkor, ha a vásárló nem fizet, vagy ha egyéb körülményekről szerzünk tudomást, amelyek megkérdőjelezik a vásárló hitelképességét –, akkor jogosultak vagyunk a teljes fennmaradó adósságot esedékessé tenni. Továbbá az előző esetben jogosultak vagyunk arra, hogy előrefizetést vagy biztosítékokat követeljünk.

6.    A vásárlónak csak akkor van joga a beszámításra, ha követelései jogerősen megállapítást nyertek vagy vitathatatlanok. A vásárló továbbá akkor jogosult beszámításra, ha hiányosságokat vagy ellenköveteléseket érvényesít ugyanazon szerződéses jogviszonyból.

7.    A vásárló csak akkor gyakorolhat visszatartási jogot, ha ellenkövetelése ugyanazon szerződéses jogviszonyon alapul.


V. Szállítás és szállítási késedelem:

1.    A szállítási határidők kitűzése írásban történhet.

2.    A szállítási határidő alapvetően a szerződéskötéssel veszi kezdetét. Ha utólag a szerződés módosításáról vagy kiegészítéséről állapodunk meg, a szállítási határidő eltérő megállapodás hiányában a szerződésmódosításról vagy szerződés-kiegészítésről szóló megállapodás megkötésével újrakezdődik.

3.    A vásárló a szállítási határidő túllépése esetén írásban felszólíthat bennünket arra, hogy megfelelő határidőn belül szállítsunk. A felszólítás beérkezésével késedelembe esünk.

4.    A vásárló a szállítási határidő túllépése esetén kártérítést követelhet a késedelem által keletkezett kárért. Ez a kártérítésre vonatkozó fizetési igény az általunk vagy törvényes képviselőnk, ill. teljesítési segítőink által okozott könnyebb hanyagság esetén kizárt.

    A póthatáridő sikertelen letelte után a vásárló jogosult arra, hogy nyilatkozattal elálljon az adásvételi szerződéstől, vagy nemteljesítés miatt kártérítést követeljen. Ez a kártérítésre vonatkozó fizetési igény az általunk vagy törvényes képviselőnk, ill. teljesítési segítőink által okozott könnyebb hanyagság esetén kizárt.

    Ha számunkra – miközben a szállítással késedelemben vagyunk – a szállítás véletlen miatt nem lehetséges, akkor az előzetes megállapodás szerinti felelősségi korlátozások szerint felelünk. Nem vagyunk felelősek akkor, ha a kár időben történő szállításkor is bekövetkezett volna.

5.        Nem vállalunk felelősséget a vis major és a szállításainkat jelentősen megnehezítő vagy lehetetlenné tevő esemény miatti szállítási és teljesítési késedelmekért – többek között sztrájk, lezárások, hatósági intézkedések, nálunk vagy szállítóinknál vagy alvállalkozóinknál bekövetkezett üzemi zavarok vagy anyaghiány stb. esetén. Ebből nem származhat szállítási késedelem. Ezek feljogosítanak bennünket arra, hogy a szállítást, ill. teljesítést az akadályoztatás időtartamával és egy méltányos újraindulási idővel meghosszabbítsuk, vagy a még nem teljesített rész miatt teljesen vagy részben elálljunk a szerződéstől.

6.    Ha a tartós akadályoztatás az 5. szakasz szerinti esetben négy hónapnál tovább tart, a vásárló méltányos póthatáridő eltelte után jogosult a szerződésektől elállni a még nem teljesített rész vonatkozásában. Ha a szállítási idő meghosszabbodik, vagy mentesülünk kötelezettségünk alól, a vásárló ebből eredően nem támaszthat kártérítési igényt. A megnevezett körülményekre csak akkor hivatkozhatunk, ha a vásárlónak haladéktalanul bejelentést teszünk.

7.    A gyártó fenntartja a jogot a szerkezeti és alaki változtatásokra, a színárnyalat eltéréseire, valamint a szállítási terjedelem változtatására a szállítási idő alatt, amennyiben a vétel tárgyában nem keletkezik jelentős, a vásárló számára észszerűtlen változás.

8.    A szerződéskötéskor érvényes, a vétel tárgyával kapcsolatos, a szállítás terjedelméről, a küllemről, a teljesítményekről, a méretről és a súlyról, az üzemanyag-felhasználásról, az üzemi költségekről stb. szóló leírások a szerződés tartalmát képezik. Ezeket hozzávetőlegesnek kell tekinteni, és nem minősülnek garanciális ígéreteknek, hanem mérceként szolgálnak annak megállapítására, hogy a vétel tárgya hibamentes a garanciális előírások értelmében, kivéve, ha kifejezett biztosíték van.

9.    Ha a rendelés vagy a vásárlás tárgyát képező rendelt áru megjelölésére jelöléseket vagy számokat használunk, csupán abból nem származhat jog.

VI. Veszélyek átszállása:

1.    Magánszemély vásárlók esetén a megvásárolt áru véletlenszerű tönkremenetelének vagy romlásának a veszélye szállításos értékesítésnél is az áru vásárlónak való átadásakor száll át.

2.    Vállalkozó esetében az áru véletlenszerű tönkremenetelének vagy romlásának veszélye az áru átadásával – szállításos értékesítésnél az árunak a szállítmányozó, fuvarozó, illetve a szállítással megbízott személy vagy hivatal részére való kiszállítással – száll át a megbízóra.

3.    Az átadás akkor is megtörténtnek minősül, ha a vásárló késik az átvétellel.

4.    Jogosultak vagyunk részszállításra, ha ez a vásárló miatt következik be. Ebben az esetben a részszállításokat arányosan, a szállítás után kell kifizetni.

VII. Átvétel:

1.     A vásárló jogosult arra, hogy a rendelkezésre bocsátási igazolás beérkezésétől számított nyolc napon belül ellenőrizze a vétel tárgyát a megállapodás szerinti átvételi helyen.

2.    A vásárló köteles a vétel tárgyát a rendelkezésre bocsátási igazolás beérkezésétől számított nyolc napon belül átvenni. Az átvétel elmaradása esetén érvényesíthetjük törvényes jogainkat.

3.    Az átvétel előtti esetleges próbamenetkor be kell tartani a szokásos próbamentekre érvényes korlátozást, amely legfeljebb 20 km/h lehet.

4.    Ha a vásárló a rendelkezésre bocsátási igazolás beérkezésétől számított 14 napon túl sem veszi át a vétel tárgyát, és ez szándékos vagy súlyos mulasztáson alapszik, vállalatunk írásban 14 napos póthatáridőt adhat a vásárlónak azzal a nyilatkozattal, hogy ezen határidő elteltével elutasítja az átvételt. A póthatáridő eredménytelen letelte után jogosultak vagyunk arra, hogy írásos nyilatkozattal elálljunk a szerződéstől, vagy a teljesítés helyett kártérítést követeljünk. Póthatáridőt nem szükséges kikötni, ha a vásárló az átvételt őszintén és véglegesen megtagadta, vagy nyilvánvaló, hogy ezen időn belül nem lesz képes megfizetni a vételárat. Ebben az esetben rendelkezésre bocsátás sem szükséges.

5.    Ha kártérítést követelünk, akkor az a bruttó vételár 15%-ának megfelelő átalányösszeg. Ez nagyobb, ha vállalatunk nagyobb kárt bizonyít, és kevesebb, ha a vásárló kisebb kárt bizonyít. A vásárlónak ezenkívül lehetősége van annak bizonyítására, hogy az érvényesített károk egyáltalán nem merültek fel.

6.    Ha próbamenetkor, a vétel tárgyának átvétele előtt azt a vásárló vagy megbízottja irányítja, vagy ha azt előre meghatározott személyek kormányozzák, a vásárló felel a vétel tárgyában keletkezett károkért.

VIII. Tulajdonjog fenntartása:

1.    A vételár, beleértve az áfa teljes megfizetéséig fenntartjuk az áru feletti tulajdonjogunkat.

2.    Ha a vásárló a cégtörvény (HBG) szerint kereskedő, fenntartjuk az áru feletti tulajdonjogot a folyamatban lévő üzleti kapcsolatból eredő, a szállításkor fennálló vagy később felmerülő követelés teljesítéséig.
    Ebben az esetben a tulajdonjog fenntartása csak akkor szűnik meg, ha a cégtörvény (HGB) értelmében kereskedő az üzleti jogviszonyból eredő összes követelést teljesítette, különösen a tartozását kiegyenlítette (folyószámla-fenntartás). A cégtörvény (HGB) értelmében kereskedő köteles kérésünkre lemondani a tulajdonjog fenntartásról, ha a cégtörvény (HGB) értelmében kereskedő felénk minden követelést teljesített a vétel tárgyával kapcsolatban, és az üzleti jogviszonyból eredő további követelésekre egyéb méltányos biztosíték van.

3.    A tulajdonjog-fenntartás ideje alatt jogunkban áll birtokolni az I. rész forgalmi engedélyt. A vásárló köteles az engedélyező intézménynél írásban kérvényezni a II. rész forgalmi engedély kiállítását.

4.    A vásárló szerződésszegő magatartása – különösen fizetési késedelem – esetén jogosultak vagyunk arra, hogy elálljunk a szerződéstől és követeljük a tulajdonjog-fenntartás tárgyát képező árut és adott esetben a vásárló kiszolgáltatási igényéről való lemondását harmadik féllel szemben.

5.    A vásárló köteles a vétel tárgyát gondosan kezelni, amíg a tulajdonjog át nem száll rá. Különösen arra kötelezett, hogy azokat saját költségére lopás, tűz- és vízkár ellen megfelelően, az új állapotnak megfelelő értéken biztosítsa. Amennyiben karbantartásra és ellenőrzésre van szükség, a vásárlónak ezeket saját költségére el kell végeznie.

    Amíg a tulajdon nem szállt át, a vásárlót haladéktalanul legalább szöveges formában értesíteni kell, ha a szállított tárgyat elzálogosították, vagy az harmadik fél egyéb cselekményének lett kitéve. Ha a harmadik fél képtelen megtéríteni számunkra egy per bírósági és bíróságon kívüli költségét a német ZPO trv. 771. §-a szerint, a vásárló a nálunk keletkezett kiesésért felel.

6.    A vállalkozó jogosult arra, hogy a tulajdonjog-fenntartás tárgyát képező árut rendes üzletmenet keretében továbbértékesítse. Már most lemond részünkre az összes követelésről a számlaösszeg és az áfa mértékéig, amely számunkra a továbbértékesítés által harmadik féllel szemben merültek fel. A lemondást már ekkor nyomatékosan elfogadjuk. Lemondás után a vállalkozó fel van hatalmazva a követelés behajtására. Fenntartjuk a jogot arra, hogy a követelést saját magunk hajtsuk be, mihelyt a vállalkozó megfelelően nem tesz eleget fizetési kötelezettségeinek és fizetési késedelembe esik.

    Ha korábbi tulajdonjog-fenntartás miatt a szállított áru közös tulajdonunkban van, a követelésekről való lemondás a közös tulajdon arányában történik.

    A vállalkozónak felszólításra tájékoztatnia kell bennünket arról, hogy mely követelésekről mondott le, és meg kell adnia az adós adatait. Ezenkívül a követelések behajtásához szükséges összes adatot meg kell adnia, és át kell adnia a lemondott követelésekhez megnevezett dokumentumokat. A vállalkozónak az adóssal is közölnie kell a lemondást.

7.    A tulajdonjog-fenntartás tárgyát képező termék vállalkozó általi megmunkálása és feldolgozása mindig nevünkben és megbízásunkból történik. Ebben az esetben a vásárlónak a tulajdonjog fenntartása alatt álló termékekre vonatkozó várományossági joga folytatódik a feldolgozott vagy átalakított tárgyakon.

8.    Ha a tulajdonjog-fenntartás tárgyát képező terméket olyan más anyagokkal dolgozzák fel, kombinálják vagy keverik, amelyeket nem mi szállítottunk vagy amelyek nem a mi tulajdonunkban vannak, az új tárgyon ezt a közös tulajdont a tulajdonjog-fenntartás tárgyát képező termék objektív értéke és a feldolgozáskor megmunkált egyéb tárgyak arányában szerezzük meg. Ha a keverés oly módon történik, hogy a vásárló tárgya fő tárgyként tekintendő, akkor megállapodottnak minősül, hogy a vásárló részünkre arányosan átruházza a közös tulajdont, és az így keletkezett teljes vagy közös tulajdont részünkre megőrzi.

IX. Jótállás:

1.    Ha az egyik fogyasztónak eladott áru a veszély átszállásakor hiányos, a fogyasztó hatályos törvény által előírt jogait az alábbi üzleti feltételek nem érintik, kivéve azt, hogy a használt áru szállítására vonatkozóan a fogyasztóval egy éves jótállási időben állapodnak meg.

2.    Nem jelentéktelen hiányosság esetén először jogunk van a pótteljesítésre. Ha a pótteljesítés mindkét fajtája (kijavítás vagy pótszállítás) lehetetlen, jogosultak vagyunk azokat megtagadni.

    A magánszemély vásárló választhat, hogy a pótteljesítést kijavítás vagy pótszállítás formájában kéri. Jogosultak vagyunk arra, hogy a kiválasztott pótteljesítés fajtáját megtagadjuk, ha ezek csak aránytalanul nagy költségekkel lehetségesek, és a pótteljesítés másik fajtája nem jár jelentős hátránnyal a vásárlóra nézve.

    Vállalkozó esetében az áru hiányossága esetén először mi választunk a kijavítás vagy pótszállítás mint pótteljesítés közül.

3.    Ha a javítás vagy a pótszállítás méltányos idő eltelte után sikertelen, a vásárló saját belátása szerint kérheti a vételár csökkentését vagy elállhat a szerződéstől, továbbá kártérítést követelhet. A javítás sikertelen második próbálkozás után minősül sikertelennek, ha az nem különösképpen a termék vagy hiba fajtája vagy egyéb körülmények miatt következik be.
   
    Ha a vásárló a kártérítést választja, a jelen ÁÜF 7. §-a szerinti felelősségkorlátozások érvényesek.

4.     A magánszemély vásárló garanciális igénye az új áru szállításától számított két év múlva évül el; használt áru esetében a garanciális időszak egy év. Vállalkozó esetén a garanciális időszak az új áru szállításától számítva egy év; használt áru szállítása esetén a garancia kizárt.

    A törvény által előírt elévülési idő van érvényben vállalatunk, képviselőnk vagy teljesítési segédünk szándékos vagy gondatlan kötelezettségszegésén alapuló szándékos vagy súlyos mulasztás, illetve a testi épség és az egészség károsítása esetén fennálló kártérítési igényekre vonatkozóan.

5.    Ha üzemeltetési és karbantartási utasításainkat nem tartja be, módosította a vétel tárgyát, alkatrészeket cserélt vagy olyan szerződéses anyagokat használt fel, amelyek nem felelnek meg az eredeti specifikációnak, akkor minden jótállás érvényét veszíti, ha a vevő megfelelően megalapozott állítással nem cáfolja meg, hogy a hibát csak ezen körülmények egyike okozta.

6.    Ha a vevő kereskedő, akkor a szállított áru minőségét és mennyiségét az átvételt követően haladéktalanul ellenőrizni kell, és hiányosság esetén azt írásban jelezni kell; különben a garanciális igény érvényesítése ki van zárva.

    A kereskedőnek a hiányosság észlelésétől számított egy héten belül írásban kell jeleznie az észlelt hiányosságot. A határidő megállapításához elegendő a hibabejelentést a megfelelő időben elküldeni. A kereskedőre teljes bizonyítási terhet ró a követelés összes feltételére, különösen maga a hiba, a hiányosság megállapításának időpontja és reklamációjának megfelelő ideje tekintetében.    

7.    A normál kopásért való felelősségvállalás kizárt. A normál kopás azon hibákra értendő, amelyek a termék életkorának és működésének megfelelnek.

X. Felelősség

1.    A fenti szabályzat és az alábbi felelősségkorlátozások sérelme nélkül korlátlanul felelünk az élet, a testi épség és egészség olyan károsításáért, amely gondatlan vagy szándékos kötelezettségszegésből ered. Ez az élet, a testi épség és egészség olyan károsítására is vonatkozik, amely törvényes képviselőnk vagy teljesítési segédünk gondatlan vagy szándékos kötelezettségszegéséből ered. Ezenkívül minden olyan kárért felelünk, amelyet törvényes képviselőnk vagy teljesítési segédeink szándékos vagy súlyos szerződésszegése, valamint visszaélése okozott. Ha az árura vagy annak részeire vonatkozóan minőségi és/vagy eltarthatósági garanciát vállaltunk, akkor ezen garancia keretében is felelünk. Azon károkért, amelyek a garantált minőség vagy eltarthatóság hiányán alapulnak, de nem közvetlenül az árun lépnek fel, csak akkor felelünk, ha egy ilyen jellegű kár kockázata a minőségi és eltarthatósági garanciából nyilvánvalóan kiderül. A vállalkozó visszkereseti jogára vonatkozó alapelvek szerinti felelősség a német polgári törvénykönyv (BGB) 478., 479. §§-a értelmében nincs érintve.

2.    Azon károkért is felelünk, amelyeket enyhe gondatlanság okozott. Ha ez a gondatlanság olyan szerződéses kötelezettségek megszegését érinti, amelyek betartása jelentős hatással van a szerződés céljának elérésére (kardinális kötelezettségek). Azonban csak akkor felelünk, ha a károk jellemzően a szerződéshez kapcsolódnak és előre láthatók. A szerződés szempontjából nem jelentős mellékkötelezettségek enyhén gondatlan megszegéséért ezen túlmenően nem felelünk. A felelősség korlátozása akkor is érvényes, ha a felelősség a törvényes képviselőre, a vezető alkalmazottakra és az egyéb teljesítési segédekre vonatkozik.

    A kardinális kötelezettségek jelentős szerződéses fő kötelezettségek, azaz azon kötelezettségek, amelyeket mindenképpen teljesíteni kell a szerződés rendeltetésszerű teljesítéséhez, és amelyek betartásában a megrendelő rendszeresen bízik vagy bízhat.

3.    Ezen túlmenő felelősség az érvényesített igény jogi természetének figyelembe vétele nélkül ki van zárva. Ha felelősségünk ki van zárva vagy korlátozott, akkor az alkalmazottaink, munkavállalóink, képviselőink és teljesítési segédeink személyes felelősségére is érvényes.

4.    A fenti felelősségkorlátozások és kizárások a szerződéskötéskori hiányosságokkal kapcsolatos igényekre is érvényesek.

XI. Engedély adatfeldolgozásra – titoktartás

Jogosultak vagyunk arra, hogy a vásárlót érintő összes törvény által védett adatot előzetes beleegyezés után, ill. törvényi előírások keretében feldolgozzunk. Erre vonatkozóan adatvédelmi nyilatkozatunkra utalunk.

XII. Konstrukciós változások:

Fenntartjuk a jogot arra, hogy bármikor változtatást végezzünk a konstrukción; azonban nem vagyunk kötelesek elvégezni az ilyen jellegű módosításokat a már kiszállított tárgyakon.

XIII. Irányadó jog:

A vásárló és vállalatunk közötti szerződéses jogviszonyra a Német Szövetségi Köztársaság joga irányadó. Az ENSZ vételi jogának (CISG) rendelkezései nem alkalmazandók.

XIV. Teljesítés helye, illetékes bíróság

1.    Kereskedő esetén a teljesítés helye a cégtörvény (HGB) értelmében az összes szállításra vonatkozóan a vállalatunk székhelye.

2.    Ha a vásárló kereskedő a cégtörvény (HGB) értelmében, a jogvita értékétől függően a kizárólagosan illetékes bíróság az összes jogvita esetén a Traunsteini Regionális Bíróság vagy a Mühldorf am Inni Kerületi Bíróság.

3.    Ha a szerződő partnerrel kötött szerződés, beleértve a jelen Általános Üzleti Feltételeket, egy vagy több rendelkezése teljesen vagy részben érvénytelen vagy érvénytelenné válik, akkor az nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. A teljesen vagy részben érvénytelenné vált szabályozásokat olyan szabályozással kell pótolni, amelynek gazdasági eredménye az érvénytelenné vált rendelkezéséhez a legjobban hasonlít.

Verzió: 2018. április